Hout met inhoud

Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAPPEN
VAN SWAAY SCHIJNDEL B.V. EN VAN SWAAY HARLINGEN B.V.
 
1. BEGRIPSBEPALING
-In deze verkoopvoorwaarden wordt onder “verkoper” verstaan: VAN SWAAY SCHIJNDEL B.V., handelende onder de naam VAN SWAAY SCHIJNDEL en/of VAN SWAAY HARLINGEN B.V., handelende onder de naam VAN SWAAY HARLINGEN. -In deze verkoopvoorwaarden wordt onder “afnemer” verstaan: de partij waarmede VAN SWAAY SCHIJNDEL B.V. en/of VAN SWAAY HARLINGEN B.V. een overeenkomst van koop, verkoop, levering van producten, goederen en/of het verrichten van diensten heeft gesloten.
 
2. GELDIGHEID VAN DEZE VOORWAARDEN
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van verkoper en op alle overeenkomsten van koop, verkoop, levering van producten en goederen en/of het verrichten van diensten welke door hem worden gesloten. Tussen verkoper en afnemer bestaan géén andere voorwaarden of afspraken dan die welke uitdrukkelijk hierin zijn vermeld. Afwijkende voorwaarden en bedingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk door verkoper aan de afnemer zijn bevestigd. Algemene en/of bijzondere voorwaarden van afnemer, voor zover deze in strijd zijn met deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, zijn niet van toepassing , tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn vastgelegd tussen afnemer en verkoper.
 
3. AANBIEDINGEN EN BEVESTIGINGEN
Alle aanbiedingen en prijsopgaven, daaronder begrepen de eventueel toegevoegde bijlagen, zijn vrijblijvend. Aanbiedingen, prijsopgaven en opdrachten verbinden verkoper slechts indien- en voor zover deze schriftelijk door verkoper zijn bevestigd. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met medewerkers en/of tussenpersonen verbinden koper niet dan nadat en voor zover deze door verkoper schriftelijk zijn bevestigd.
 
4. LEVERING
4.1 Leveringstijden
Leveringstijden worden slechts bij benadering opgegeven en binden verkoper niet. Overschrijding van leveringstijd kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op ontbinding van de overeenkomst en/of op schadevergoeding, tenzij zulks vooraf bij schriftelijke overeenkomst is bedongen.
Wanneer de goederen na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de afnemer zijn afgenomen, staan deze voor diens rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen. Overeenkomsten betreffende levering op afroep, of overeenkomsten waarin de leveringstijden niet nauwkeurig zijn aangegeven of waarin andere gegevens ontbreken, worden voor verkoper eerst bindend nadat de afroepen, leveringstijden en/of gegevens schriftelijk door verkoper zijn bevestigd. Indien bij levering op afroep geen termijnen voor het afroepen zijn gesteld, heeft verkoper het recht de afnemer schriftelijk te sommeren een termijn te noemen binnen welke de totale hoeveelheid zal zijn afgenomen, aan welke sommatie de afnemer verplicht is binnen 8 dagen na dagtekening van de sommatie te voldoen. De door afnemer na de sommatie te noemen termijn mag een periode van 3 maanden niet overschrijden.
 
4.2 Levering en risico
Zodra de goederen en/of producten van verkoper aan de expediteur of de vervoerder zijn overhandigd, doch in elk geval zodra deze het bedrijf van verkoper of de normale opslagruimten hebben verlaten en de afnemer er van in kennis is gesteld dat de aflevering kan plaatsvinden, zal levering geacht worden te hebben plaatsgevonden en zullen alle direct of indirect aan de goederen en/of producten verbonden risico’s op de afnemer overgaan, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overgang van het risico vindt plaats, ook al is het eigendom van de producten en/of goederen niet op de afnemer overgegaan. Indien geen bijzondere regeling is getroffen, kiest verkoper naar beste weten, doch zonder voor deze keuze aansprakelijk te zijn, de transportmiddelen en de wijze van transport. Alle goederen en materialen reizen vanaf het ogenblik van verzending voor risico van de afnemer. Ook indien franco levering is overeengekomen, is de afnemer aansprakelijk voor alle schaden (zoals transport-, brand- en waterschade, diefstal of verduistering) tijdens het vervoer door de goederen geleden. De afnemer dient zich tegen dit risico behoorlijk te verzekeren.
 
Bij aankomst der goederen dient de afnemer zich te overtuigen van de staat waarin de goederen zich bevinden. Indien blijkt dat aan de goederen of materialen schade is toegebracht, dient hij alle maatregelen te treffen ter verkrijging van schadevergoeding. Bij franco levering behoeft verkoper de goederen niet verder te transporteren dan tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar terrein kan komen. Levering geschiedt steeds naast het voer- of vaartuig, terwijl afnemer verplicht is de goederen ter plaatse in ontvangst te nemen en hulp te verlenen bij het lossen. Blijft de afnemer hierin in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening.
 
5. AANVAARDING EN RECLAME
De verantwoordelijkheid voor controle op de hoeveelheid van het geleverde berust bij de afnemer. Indien niet terstond na ontvangst over de afgeleverde hoeveelheden wordt gereclameerd, worden de op vrachtbrieven, afleveringsbonnen en dergelijke documenten vermelde hoeveelheden door de afnemer als juist erkend. Reclames betreffende de leveringen behoren zo spoedig mogelijk, doch moet uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst der goederen, schriftelijk bij verkoper zijn ingediend, bij gebreke waarvan afnemer geacht wordt het geleverde te hebben geaccepteerd, onverminderd zijn recht ingevolge de wet in geval van verborgen gebreken. Een door afnemer ingediende reclame wegens gebreken vervalt drie maanden nadat een dergelijke reclame schriftelijk door verkoper is afgewezen en de afnemer niet meer op de kwestie is teruggekomen. Verwerkte goederen en/of producten waaronder begrepen aangebroken verpakkingen worden geacht te zijn geaccepteerd door afnemer. Reclames geven de afnemer niet het recht om betaling over het niet betwiste gedeelte van de vordering te schorten. In geen geval is de verkoper aansprakelijk voor directe of indirecte schade, kosten of verliezen, ongeacht hoe of door wie deze is/zijn veroorzaakt of voor vorderingen anderszins dan in deze voorwaarden vermeld.
 
6. KWALITEIT
Tenzij bij de verkoop uitdrukkelijk is bedongen en schriftelijk vastgelegd, wordt de normale handelskwaliteit geleverd. Bij aanbieding en/of levering volgens monster, geldt het monster slechts ter vaststelling van de doorsnee hoedanigheid. Afwijkingen in gewicht, uitvoering en/of afmeting behoudt verkoper zich steeds voor. Levering op keur der afnemer of diens opdrachtgever geschiedt uitsluitend indien deze door afnemer uitdrukkelijk is bedongen en door verkoper schriftelijk is geaccepteerd, doch steeds voor rekening van afnemer. Verkoper kan keuring door afnemer verlangen alvorens tot verduurzaming of verzending der goederen en/of producten over te gaan. Deze keuring dient te geschieden binnen vier werkdagen nadat verkoper dit verlangen kenbaar heeft gemaakt.
 
7. RETOURZENDINGEN
Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is bedongen, worden geleverde en geaccepteerde goederen en/of producten niet teruggenomen.
 
8. OVERMACHT
Werkstaking, uitsluiting, brand, machinedefect, regeringsmaatregelen, oorlog, oproer, niet-tijdige ontvangst van goederen van toeleveranciers van verkoper, alsmede depreciatie van de muntsoort waarin betaling zal plaatshebben, geeft verkoper de keuze hetzij de overeenkomst – voor zover dit het nog niet uitgevoerde gedeelte betreft – te annuleren, hetzij de leveringstermijn(en) naar omstandigheden te verlengen, hetzij betaling in buitenlandse valuta te vorderen naar het land van herkomst der goederen naar de wisselkoers ten tijde van het afsluiten der overeenkomst. In geen van deze gevallen ontstaat voor afnemer het recht op schadevergoeding.
 
9. PRIJZEN
De opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en gelden voor levering af werf, fabriek, of opslagplaats, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Alle door verkoper te leveren producten worden in rekening gebracht tegen prijzen welke gelden op de dag van aflevering. Indien na de datum van aanbieding en/of na de datum van acceptatie één of meer der kostprijsfactoren (lonen, sociale lasten, grondstofprijzen, -nieuwe- belastingen of heffingen) een verhoging ondergaan – ook al geschiedt zulks ingevolge voorzienbare omstandigheden – danwel indien de officieel vastgestelde waarde der Euro ten aanzien van buitenlandse valuta gewijzigd wordt, is verkoper gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen en te verhogen. Elke vermenging van het door verkoper te leveren product met enige andere stof, waartoe hij op last of tengevolge van maatregelen der overheid verplicht is, komt evenals een daardoor eventueel ontstane verhoging van de overeengekomen prijs voor rekening en risico van de afnemer, terwijl deze vermenging geacht wordt het karakter van het door verkoper te leveren product in geen enkel opzicht te veranderen. Voor zover in de prijsnotering met bijkomende kosten rekening is gehouden, zoals bijvoorbeeld spoorvracht, stationskosten, scheepsvracht, kosten van overslag, vrachtautokosten enz., zijn deze gebaseerd op de bij de afsluiting van de order aan verkoper bekende tarieven. Verhoging daarvan of nieuw ingestelde kosten, rechten, lasten en belastingen, welke dan ook, komen voor rekening van de afnemer.
 
10. BETALING
Verkoper heeft recht op betaling vanaf het moment dat de goederen zijn opslagplaatsen verlaten ter aflevering aan de afnemer. Betaling dient zodanig te geschieden, dat binnen de overeengekomen betalingstermijn, doch in ieder geval binnen 30 dagen na de leveringsdatum, het verschuldigde bedrag op een van zijn bankrekeningen is ontvangen. Tenzij zulks schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt voor contante betaling geen korting verstrekt en kan afnemer zich niet beroepen op compensatie. Betalingen aan een vertegenwoordiger van verkoper worden niet eerder als rechtsgeldig erkend en de afnemer is mitsdien niet eerder gekweten, dan nadat deze betalingen ten kantore van verkoper zijn afgedragen. Onkosten welke door verkoper moeten worden gemaakt in verband met betaling, zoals onkosten van kwitanties, wissels, protesten e.d., komen ten laste van afnemer. De afnemer is in verzuim door het enkele verloop van de hierboven gestelde termijn van 30 dagen en is vanaf dat moment, zonder dat enige sommatie is vereist, aan verkoper over de openstaande bedragen een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand wordt berekend als een volle maand. Alle kosten, verbonden aan de inning van de door afnemer verschuldigde factuurbedragen, zoals de kosten van aanmaning, extra administratie, informatie, overleg met de raadsman, alles tot 15% van de te incasseren som, alsmede het door de raadsman aan verkoper in rekening gebrachte honorarium ter zake van buitengerechtelijke- en gerechtelijke incassomaatregelen, vermeerderd met eventuele extra liquideerde kosten, komen voor rekening van afnemer. Indien verkoper het faillissement van afnemer aanvraagt, is deze naast het verschuldigde factuurbedrag eveneens de kosten van de faillissementsaanvrage verschuldigd.
 
11. WIJZIGING VAN BETALINGSCONDITIES
Indien afnemer zijn betalingsverplichtingen jegens verkoper niet behoorlijk en stipt nakomt, danwel indien verkoper meent dat de financiële positie van afnemer hiertoe aanleiding geeft cq door Atradius geen toereikende kredietlimiet ten name van afnemer cq opdrachtgever verstrekt wordt, heeft verkoper steeds het recht om de betalingsconditie te wijzigen, danwel om voor hem toereikende zekerheid voor de betaling te verlangen alvorens tot uitlevering over te gaan.
 
12. EIGENDOMSVOORBEHOUD
Alle door verkoper geleverde goederen en/of producten blijven onbeperkt zijn eigendom totdat alle vorderingen die verkoper heeft of zal verkrijgen op de afnemer, uit welken hoofde dan ook, zijn voldaan. De afnemer mag deze goederen en/of producten evenwel in de normale uitoefening van zijn bedrijf verhandelen en/of verbruiken, indien en voor zover deze van verkoper daartoe voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen. Voor het geval producten van verkoper door de afnemer bewerkt of vermengd mochten worden, draagt deze reeds nu tot zekerheid voor de eventuele vordering van verkoper aan hem in eigendom over de door deze bewerking of vermenging ontstane producten, zulks onder de bepaling dat de afnemer de nieuwe producten voor verkoper onder zich houdt. Indien afnemer producten waarvan de eigendom nog niet op hem is overgegaan, doorverkoopt en levert aan derden, zal verkoper onherroepelijk door de afnemer gemachtigd zijn om, voor zoveel nodig, namens hem al zijn uit dien hoofde jegens de betrokken derde(n) voortvloeiende vorderingen welke alsdan geacht zullen worden aan verkoper te zijn overgedragen te innen, waarbij de afnemer alsdan gehouden is tot medewerking aan een afzonderlijke akte van cessie van zijn hier bedoelde vorderingen, één en ander indien en voor zover de afnemer niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichting jegens verkoper of aan zijn verplichting tot het stellen van zekerheid heeft voldaan.
 
13. RETENTIERECHT
Verkoper heeft het recht aan hem ter bewerking afgegeven goederen onder zich te houden indien de afnemer enige verplichting jegens hem niet, niet stipt of niet behoorlijk nakomt, onverschillig of deze niet of niet behoorlijke nakoming slaat op de overeenkomst tot in bewerking geven danwel op enige andere overeenkomst met verkoper aangegaan.
 
14. WANPRESTATIE
Indien de afnemer per periode minder producten van verkoper afneemt dan de hoeveelheid waartoe deze zich gedurende die periode heeft verbonden te zullen afnemen, of anderszins niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met verkoper gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, danwel indien hij naar het oordeel van verkoper niet in staat is zijn contractuele
 
verplichtingen jegens hem behoorlijk na te komen, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht – al dan niet tot zekerheid – van het bedrijf van de afnemer, waaronder begrepen overdracht van (een belangrijk deel van) zijn vorderingen, is verkoper gerechtigd om zonder in gebreke stelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van deze overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, verdere leveringen onverwijld te staken en alle nog lopende orders te annuleren, zulks zonder dat verkoper tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de hem verder toekomende rechten. Gedurende de opschorting is verkoper bevoegd – en aan het einde daarvan verplicht te kiezen voor uitvoering danwel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte overeenkomst(en). Ingeval van opschorting wordt de overeengekomen koopsom onmiddellijk opeisbaar onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de tengevolge van de opschorting door hem bespaarde kosten en is hij bevoegd om de ter uitvoering van de overeenkomst door hem gereserveerde, in bewerking genomen goederen voor rekening en risico van de afnemer te doen opslaan. Verkoper heeft alsdan tevens het recht schadevergoeding te vorderen wegens winstderving op producten en hoeveelheden, die anders tot de overeengekomen expiratiedatum door de afnemer van hem zouden zijn afgenomen. Ingeval van ontbinding wordt de overeengekomen koopsom – zo geen voorafgegaande opschorting heeft plaatsgevonden – onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de tengevolge van de ontbinding door verkoper bespaarde kosten en is de afnemer gehouden om het vorenomschreven bedrag te betalen en de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan verkoper bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van afnemer te doen opslaan danwel voor diens rekening te verkopen. De afnemer is niet gerechtigd om met terugwerkende kracht de ontbinding van de overeenkomst te vorderen.
 
15. AANSPRAKELIJKHEID
Indien verkoper aansprakelijk is jegens afnemer op grond van wanprestatie of anderszins is verkoper enkel aansprakelijk voor de directe door de afnemer geleden schade en is iedere aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van de verkoper wordt verder beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval haar aansprakelijkheidsverzekering vergoedt cq uitbetaalt danwel indien er geen verzekering is cq de aansprakelijkheid niet onder de verzekering valt, wordt de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid is voortgevloeid danwel indien er geen sprake is van een overeenkomst, wordt de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat de waarde van de geleverde zaken, waar de aansprakelijkheid mee samen hangt, vormt.
 
16. VRIJWARING
De afnemer vrijwaart verkoper tegen alle aanspraken, (aan)klachten, vorderingen en gerechtelijke stappen door derden ter zake van letsel, verlies, schade of kosten waarvan verkoper ingevolge deze voorwaarde niet verantwoordelijk en aansprakelijk is.
 
17. GESCHILLEN
Het met afnemer gesloten contract wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen partijen, die voortvloeien uit de tussen hen gesloten leverings- en betalingsvoorwaarden, de incasso van openstaande vorderingen daaronder begrepen, zullen worden berecht door de bevoegde rechter van de rechtbank te ’s-Hertogenbosch cq van de rechtbank te Leeuwarden.
 
18. PRIVACY BELEID
Van Swaay Duurzaam Hout is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.vanswaay.nl
Vlagheide 2
5482 NM Schijndel
info@vanswaay.nl

Via info@vanswaay.nl is de Functionaris Gegevensbescherming van Van Swaay Duurzaam Hout te bereiken.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Van Swaay Duurzaam Hout verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam;
  • Adresgegevens;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres.

Van Swaay Duurzaam Hout verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?
Van Swaay Duurzaam Hout bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens:

Personalia > Bewaartermijn na opzegging > geen                                                       
Adres > Bewaartermijn na opzegging > geen
Telefoonnummer > Bewaartermijn na opzegging > geen                           
Emailadres > Bewaartermijn na opzegging > geen 

Delen van persoonsgegevens met derden
Van Swaay Duurzaam Hout verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Van Swaay Duurzaam Hout gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Swaay Duurzaam Hout en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vanswaay.nl.
Van Swaay Duurzaam Hout wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Van Swaay Duurzaam Hout neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@vanswaay.nl.